دانلود فیلم آموزشی راه اندازی میل سرور با نرم افزار MDaemon

دانلود فیلم آموزشی راه اندازی میل سرور با نرم افزار MDaemon اﻳﻤﻴﻞ ﭼﻴﺴﺖ؟    اﻳﻤﻴﻞ ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﻛﻪﺑﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه و ﺳﻬﻮﻟﺖ ارﺳﺎل اﻳﻤﻴﻞ ﺑﺎ ارﺳﺎل ﻧﺎﻣﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺘﻲ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺳﺖ.  از ﻟﺤﺎظ ﻟﻐﺖ Email ﻣﺮﻛﺐ از دو واژه E ﻛﻪ اول ﻛﻠﻤﻪ Electronic (اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ) وmail ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺴﺖ اﺳﺖ : ﻳﻌﻨﻲ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻚ   ﺷﺎﻳﺪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ […]

دانلود کتاب آشنایی با نحوه عملکرد سویچ ها در شبکه

در این کتاب: ابتدا با مفاهیم پایه ای شبکه آشنا خواهید شد .بعد می پردازه به توضیح مفاهیم unicast ,multicast,broadcast تکنولوژی های سویچ انواع مکانیزم های سویچ  در مسیر یابی ترافیک شبکه (spanning tree  –  (stp مسیر یابی در لایه سه دانلود در ادامه مطلب…….

لطفا ابتدا به حساب کاربری خود وارد شوید